VEDTÆGTER for CENTER FOR ERHVERVSFORSKNING FOND

Navn, stiftelse, hjemsted og formål:

§1

Stk. 1.
Fondens navn er “CENTER FOR ERHVERVSFORSKNING – FOND”. I det følgende betegnes fonden CEF.

Stk. 2.
CEF er stiftet med virkning fra 12. maj 1987 af:
Aarhus Handelsstands- og Industriforening ved: Grosserer, Konsul N. C. Nielsen . Århus Erhvervskontaktudvalg ved: Entreprenør Per Aarsleff, Handelshøjskolens Styrelsesråd ved: Grosserer, Konsul N. C. Nielsen.
Handelshøjskolen i Århus ved: Rektor Jørgen Pedersen.

Stk.3.
CEF’s hjemsted er Danmark

§2

CEF har til formål at formidle og udføre forskningsmæssige og de heraf afledte udviklings – og uddannelsesmæssige opgaver for og i samarbejde med private og offentlige virksomheder og organer med henblik på fremme af den erhvervsmæssige og strukturelle udvikling i samfundet.

CEFs struktur og kapitalforhold.

§3.

CEF er en Erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte.

§4.

Stk. 1.
CEF skal drive sin virksomhed uafhængig af, men koordineret med Aarhus Universitet.

Stk. 2.

CEF’s grundkapital udgør kr. 300.000,00. Grundkapitalen er indbetalt kontant forinden indsendelsen til registrering, og er tilvejebragt i form af gaver ydet fra en række erhvervsvirksomheder og organisationer m.v.

Stk.3.

De til CEF’s drift m.v. nødvendige midler tilvejebringes, dels ved formidling eller udførelse af forsknings- og udviklingsarbejde for private eller offentlige rekvirenter, dels ved tilskud eller bidrag fra offentlige myndigheder eller fra private eller offentlige institutioner, fonds eller virksomheder.

Stk. 4
For CEF’s forpligtelser hæfter alene CEF med sin til enhver tid værende formue.

Stk. 5.
Ingen af CEF’s stiftere, initiativtagere eller bidragsydere har som sådan andel i eller krav på CEF’s formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for CEF’s handlinger, undladelser eller forpligtelser. Der er således ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder over formuen.

Styrende organer:

§5
CEF ledes af en bestyrelse, der antager den fornødne ledelsesmæssige og administrative bistand.

§6

Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf

  • to medlemmer, der ikke må have ansættelse på Aarhus Universitet, og hvoraf mindst en er dimittend fra Aarhus Universitet, udpeges af Erhverv Aarhus
  • et medlem, der ikke er ansat på Aarhus Universitet udpeges af Aarhus Kommune
  • et medlem udpeges af Dekanen for Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
  • et medlem, der har ansættelse ved Aarhus Universitet, udpeges af Akademisk råd Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen

Udpegning sker inden udgangen af et regnskabsårs udløb, således at et afgående bestyrelsesmedlem udtræder med udgangen af et regnskabsår, og det udpegede bestyrelsesmedlem således samtidig tiltræder ved næste regnskabsårs begyndelse. Genudpegning kan finde sted. Ved et medlems udtræden eller varig forfald inden periodens udløb kan en afløser udpeges for den resterende periode.

Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.

Stk. 3.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 4.
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter en mødeplan, der fastlægges af bestyrelsen for en nærmere afgrænset periode.

Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for sine arbejdsmetoder og beslutningsprocedurer i en forretningsorden.

Der optages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få en kortfattet gengivelse af sit standpunkt indført i referatet.

Bestyrelsen lader udarbejde og godkender årsregnskab og årsberetning.

Stk. 5.
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for den daglige ledelse af CEF’s virksomhed og for arbejdsopgavernes fordeling, afvikling og styring .

§ 7.

Stk.1
CEF tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele prokura til en forretningsfører, ligesom bestyrelsen kan meddele prokura til formanden i konkrete forhold.

Regnskab og revision:

§8.

Stk.1.
CEF’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Årsregnskab indeholdende resultatopgørelse, balance og årsberetning revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor.

Stk. 3.
Eventuelt driftsoverskud må kun anvendes til fremme af CEF’s formål.

Vedtægtsændringer:

§9.

Stk. 1.
Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes af bestyrelsen.

Stk 2.
Et ændringsforslag er vedtaget, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 3.
Ændring af vedtægter samt opløsning af CEF kræver Justitsministeriets og fondsmyndighedens godkendelse.

§ 10

Stk. 1.
Beslutning om CEF’s likvidation eller ophør kan træffes af bestyrelsen.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal deltage i bestyrelsens behandling af indstilling om likvidation eller ophør.
En beslutning om likvidation eller ophør er vedtaget, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 2.
I tilfælde af likvidation udpeger Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed en eller flere likvidatorer.

§ 11.
I tilfælde af ophør anvendes en eventuel formue til fremme af erhvervsforskningen efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med fondsmyndighedens tiltræden. Midlerne kan ikke tilfalde stifterne.

Således vedtaget den 12/12 1988, 9/8 1989, 17/9 2003, 7/10 2009 og 1/6 2012 og d 2/8 2018

Tore Håkonsson
Anders Frederiksen
Anette Juhl Winther
Andrea Carugati
Hans Elbæk Pedersen